روزی برای کوسه‌ها


آیا میدانید کوسه ها چقدر برای اقیانوس و اکوسیستم فایده دارند؟ 

کوسه ها عامل مهمی در تعادل اکوسیستم اقیانوس های ما هستند، کوسه ها به عنوان یک جانور لاشخور عمل می کنند و از حیوانات مرده و یا بیمار شکار می کنند و به عنوان غارتگر با کنترل جمعیت گونه ها عمل خواهند کرد .

آن ها تنوع گونه ها را برای کمک به تعادل اکوسیستم کنترل می کنند. نیمی از اکسیژن مورد نیاز ما برای زنده ماندن از طریق فتوسنتز فیتوپلانکتون ها تامین می شود. فیتوپلانکتون ها مسئول دریافت مولکول های دی اکسید کربن و تبدیل آن ها به اکسیژن هستند. میلیون ها تن از این گیاهان دریایی کوچک در نزدیکی سطح اقیانوس حرکت و زندگی می کنند . حیوانات کوچکی به نام زئوپلانکتون ها ، فیتوپلانکتون هایی مانندحلزون دو کپه ای و ماهیان کوچک را میخورند.

ستاره دریایی و دیگر نهنگ ها به طور چرخشی این زئوپلانکتون ها را می خورند. ماهی بزرگتر حیواناتی که از زئوپلانکتون تغذیه میکنند را می خورد  و این چرخه ادامه دارد. هرپیوندی که ازاین زنجیره غذایی از دست برود  یک عدم تعادل را ایجاد خواهد کرد .کوسه ها گونه ای را که از فیتوپلانکتون ها تغذیه می کنند ، کنترل میکنند. با کاهش جمعیت کوسه ها جمعیت پلانکتون ها نیز کاهش میابد ، بنابراین برسطح اکسیژن اقیانوس نیز تاثیر می گذارند.

اکسیژن روی زمین بسیار وابسته به اکسیژن اقیانوس است، که اگر ما این واقعیت را نادیده بگیریم ، باعث مرگ زمین خواهیم شد.

کوسه ها در سال تعداد نسبتا کمی دارند و تا رسیدن به سن بلوغ تنبل هستند.کوسه ها از قبل از دایناسور ها وجود داشته اند و تا میلیون ها سال قبل از انسان ها بوده اند. با این حال در دوره کوتاهی از زمان انسان ها و انبار تکنولوژیکی آن ها بیشترین جمعیت کوسه ها را رو به انقراض رانده است . 

 تاریخ ارسال خبر :   23 تیر 1400 - 13:04
 تعداد بازدید :   178
 ارسال کننده :   خانه طبیعت گرگان